Rregullat mbi mbrojtjen e te dhenave personale

Rregullat GDPR

INTEGRAL EDUCATIONAL PROGRAMS Shpk eshte nje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar e regjistruar me nr Nipti L11809009R ne Tirane me adrese biznesi Rruga Abdyl Frasheri, Pallati 11, Kati 3, Tirane.

 

Si objekt biznesi, kompania ka regjistruar aktivite e meposhtmet:

 • Mesimdhenie e gjuhes se huaj
 • Sherbime perkthimi
 • Organizimin e panaireve, eventeve,kongreseve, koncerteve, promovimeve, eventeve argetuese, ekspozitave, seminareve, kurseve, dhe platformave te te folurit publik.
 • Blerja dhe shitja e te mirave
 • Kryerjen e ndermjetesimeve tregtare ne tregun vendas dhe te huaj
 • Perfaqesimin e kompanive te huaja
 • Perfaqesimin komercial te organizatave te huaja arsimore ne Shqiperi,
 • Ndermjetesimi ne mes te organizatave te tilla dhe personave fizik dhe juridik vendor
 • Reklamim (reklamim dhe shperndarje informacioni)
 • Informacion per sherbimet publike
 • Aktivitete publikuese
 • Aktivitet agjensi turistike

 

INTEGRAL EDUCATIONAL PROGRAMS Sh.p.k perpunon informacionin, duke perfshire dhe informacion personal. Keto rregulla dhe udhezime kane per detyre t’ju informojne rreth menyres sesi perpunohet informacioni dhe cilat jane te drejtat e personit, te dhenat personale te te cilit perpunohen.

 

Mbrojtja e te drejtave te perdoruesve tane eshte e rendesise maksimale per ne. INTEGRAL EDUCATIONAL PROGRAMS Shpk I trajton te dhenat personale ne perputhje me Ligjin e mbrojtjes se te Dhenave Personale, dhe rregullores se pergjithshme te mbrojtjes te te Dhenave Personale (EU) 2016/679 (“GDPR”). Duke publikuar keto Rregulla, ne synojme te jemi te qarte, specifik dhe transparent mbi menyren se si perpunojme informacionin personal te perdoruesve tane.

 

Tipet e te dhenave te perpunuara nga INTEGRAL EDUCATIONAL PROGRAMS Sh.p.k.

 

INTEGRAL EDUCATIONAL PROGRAMS Sh.p.k perpunon te dhena personale te siguruara vullnetarisht nga perdoruesit, te cilat jane emri dhe mbiemri, datelindja, gjinia, nr personal i identifikimit, shtetesia, numer telefoni, adrese email, vendlindja, adrese banimi, istitucioni aktual I arsimimit dhe klasa e frekuentuar ; aktivitete ekstrakurrikulare, certifikata te njohjes se gjuheve, nivelet e gjuhes se huaj, programi apo drejtimi I deshiruar i studimeve, vendi I deshiruar I vazhdimit te studimeve dhe viti I fillimit dhe mbarimit te shkollimit, audio dhe video, anekse (shtojca) te kontratave te perfshira, por jo ne menyre ekskluzive , biografi, letra interesi, kopje te kartave te identiteti dhe /ose kopje te pashaportave, informacion shendetesor dhe financiar mbi perdoruesit dhe prinderit ose kujdestaret e tyre ligjor. Ju do te gjeni informacion te detajuar mbi llojet e ndryshme te te dhenave qe mblidhen dhe perpunohen kur ju kryeni aktivitete te caktuara (perfshire dhe aktivitetet online) kur keto te dhena sigurohen nga INTEGRAL EDUCATIONAL PROGRAMS Sh.p.k.

 

2. Rregullat Cookie (COOKIES)

 

Sherbimet dhe produktet tona online ofrojne te ashtuquajturat cookies dhe etiketime pixel. Cookies nuk e demtojne perdoruesin e kompjuterit. Keto jane dosje te vogla konfigurimi qe na ndihmojne te bejme me te lehte hyrjen ne sherbimet tona online, me te sigurt dhe me efikase. Perpos kesaj, cookies sherbejne per te implementuar funksione te caktuara te perdoruesit. Cdo perdorues Interneti mund te instaloje Browser qe deshiron pa I ruajtur cookies ose duke fshire cookies te perdorura me pare. Ju duhet te kontaktoni me prodhuesin e Browser per te aktivizuar keto opsione. Nese po perdorni nje Internet browser qe nuk e suporton opsionin tuaj te menaxhimit te cookies ose fshirjes te tyre, INTEGRAL EDUCATIONAL PROGRAMS Sh.p.k nuk eshte pergjegjes. Ne rast se caktivizoni ruajtjen e disa cookies ose fshini cookies te ruajtura tashme, paraqitet mundesia qe sherbimet dhe produktet online mos te punojne ne menyren e duhur.

 

Sesionet tona te sherbimeve online qe perdorin cookies fshihen automatikisht pasi mbyllet Internet Browser. Keto cookies na lejojne te njohim nje Internet browser specifik gjate vizites ne faqen e ardhshme. Per detaje mbi nje pale te trete te Cookies sic eshte Google, etj. ju lutem informohuni ne Privacy Policy te tyre.

 

3. Objektivat e perpunimit te te dhenave

 

Informacioni personal I siguruar nga klientet tane, perpunuar ekskluzivisht nga INTEGRAL EDUCATIONAL PROGRAMS Sh.p.k. per qellimet e veta. Kjo, ne vecanti, duke perfshire:

 

Perfundimin e aplikimit te tipeve te ndryshme te shkollimit (arsimimi I mesem, kurse gjuhe, arsimim i larte, te diplomuarit Bachelor, studime doktorature, programe pergatitore, mesim ne distance, etj. Gjithashtu edhe pjesemarrjen ne evente te ndryshme te organizuara dhe te implementuara nga INTEGRAL EDUCATIONAL PROGRAMS Sh.p.k te tilla si, seminare, kurse jashte vendit etj.

 

4. Ndarja e te dhenave personale

 

Në disa raste INTEGRAL EDUCATIONAL PROGRAMS Sh.p.k. mund të ndajë informacione të caktuara personale me institucionet partnere strategjike dhe / ose me kontratë. Në rastet kur INTEGRAL EDUCATIONAL PROGRAMS Sh.p.k. ndan informacionin me palët e treta, ne auditojme këto institucione për një nivel të mjaftueshëm të mbrojtjes së të dhënave dhe të dhënat e klientëve tanë janë gjithashtu konfidenciale për ato palë të treta.

 

Në varësi të llojit të shërbimit të kontraktuar (thirrje, mesazh, informacion, etj.), informacioni personal i klientit tonë mund të ndahet me palët e treta në mënyrë që shërbimet kontraktuale (agjencitë e përkthimit, universitetet, agjencitë e huaja dhe të ngjashme) të mund të kryhen.

 

Gjithashtu, të dhënat personale do të duhet të ndahen në mënyrë që të përmbushin disa kërkesa ligjore ose të arrihen disa të drejta dhe përfitime. INTEGRAL EDUCATIONAL PROGRAMS Sh.p.k.. do të duhet të ndajë të dhënat personale të përdoruesit nëse kërkohet nga organi gjyqësor ne Shqiperi ose jashtë saj. Të dhënat personale gjithashtu do të shpërndahen në qoftë se ekziston një situatë kur siguria kombëtare kërcënohet, nëse duhet të informojë policinë ose autoritetet kompetente ose nëse lind situata që kjo është një çështje me interes kombëtar.

 

Nëse ka një situatë në të cilën INTEGRAL EDUCATIONAL PROGRAMS Sh.p.k. duhet të ndajë informacionin e klientit me vendet e treta (jashtë BE-së), ne do të kontrollojmë që ky informacion do të ndahet në përputhje me të gjitha ligjet dhe do të kontrollojmë nivelin e mbrojtjes së të dhënave të përbashkëta.

 

Nëse gjatë qasjes në internet në INTEGRAL EDUCATIONAL PROGRAMS Sh.p.k. si per shembull, Lidhu me Facebook, Google+, YouTube, Tweeter, etj paraqiten probleme, INTEGRAL EDUCATIONAL PROGRAMS Sh.p.k. nuk është përgjegjës për mbrojtjen e të dhënave pas pranimit të kushteve dhe kushteve të këtyre faqeve. Në këto raste, duhet të njiheni me termat dhe kushtet e përgjithshme të këtyre faqeve.

 

5. Të drejtat e përdoruesit

 

Në përputhje me Politikën e Privatësisë, të drejtat e përdoruesve janë si më poshtë:

 

E drejta për të tërhequr te dhenat personale – Në rast se një përdorues ka dhënë leje për të përpunuar të dhënat e tij, kjo leje mund të tërhiqet në çdo kohë;

 

E drejta për qasje në të dhënat personale të përpunuara nga INTEGRAL EDUCATIONAL PROGRAMS Sh.p.k.

 

E drejta për korrigjimin ose plotësimin e të dhënave personale të pasakta ose jo të plota;

 

E drejta për të fshirë të dhënat e tyre personale të cilat janë përpunuar në mënyrë të paligjshme (data e skadimit, tërheqja, ekzekutimi i shërbimit për të cilin të dhënat janë mbledhur fillimisht etj).

 

E drejta për të kufizuar përpunimin – në rastin e procedurave gjyqësore ndërmjet përdoruesve INTEGRAL EDUCATIONAL PROGRAMS Sh.p.k. ruhet e drejta për të përpunuar të dhënat deri në përfundimin e mosmarrëveshjes;

 

E drejta e transferimit të të dhënave – Nëse të dhënat mblidhen nëpërmjet të dhënave vullnetare ose përmes një kontrate, dhe nëse përpunimi i të dhënave bëhet me mjete automatike, përdoruesi ka të drejtë të marrë të dhënat e tij personale të cilat ai i ka trajtuar vullnetarisht në format të strukturuar, të zakonshëm dhe të hapur në shumicën e kompjuterëve dhe ju keni të drejtë të transferoni këto të dhëna në një kompani tjetër pa pasur nevojë ta mbani atë nga kompania për të cilën janë dhënë fillimisht. Gjatë këtij transferimi, përdoruesi ka të drejtë të transferojë direkt nga një kompani në tjetrën, nëse është e mundur teknikisht.

 

E drejta për kundërshtim – në çdo kohë, përdoruesi ka të drejtë të kundërshtojë përpunimin e të dhënave për çfarëdo arsyeje që e prek atë personalisht në çdo moment të përpunimit të të dhënave, me kusht që të mos ketë pengesa ligjore për përpunimin që kanë një avantazh mbi interesat, të drejtat dhe lirinë e përdoruesit ose procesin gjyqësor;

 

E drejta e përdoruesit të mos i nënshtrohet një zgjidhje plotësisht të automatizuar që përfshin profilizimin që shkakton pasoja ligjore ose ndikon ndjeshëm përdoruesit;

 

E drejta për të paraqitur një ankesë në Agjencinë për Mbrojtjen e të Dhënave Personale në rast të shkeljes së të drejtave të tij, si dhe të drejtës për të paditur INTEGRAL EDUCATIONAL PROGRAMS Sh.p.k.ne organet gjyqësore të shtetit.

 

Për përdoruesit që shprehin dëshirën e tyre për programet e INTEGRAL EDUCATIONAL PROGRAMS Sh.p.k. mund të ofrohet një formular për të përmbushur ndonjë nga të drejtat e mësipërme, por edhe përdoruesi mund të paraqesë një kërkesë me shkrim në formë të lirë.

 

Kërkesat, si dhe çdo pyetje, duhet të dërgohen në adresat e listuara në Seksionin 8 të këtyre rregullave. INTEGRAL EDUCATIONAL PROGRAMS Sh.p.k. ka të drejtë të refuzojë përmbushjen e kërkesave të caktuara për mbrojtjen e të dhënave personale nëse ekziston një bazë ligjore për ta bërë këtë.

 

6. Sigurimi i informacionit personal të përdoruesve

 

INTEGRAL EDUCATIONAL PROGRAMS Sh.p.k. përdor mjete të ndryshme (nga teknike, mekanike dhe organizative) për të siguruar konfidencialitetin e mbrojtjes së të dhënave të përdoruesit.

 

Të gjithë punonjësit e INTEGRAL EDUCATIONAL PROGRAMS Sh.p.k. janë të detyruar të mbrojnë konfidencialitetin e të dhënave personale të përdoruesit dhe t’i mbrojnë ato në përputhje me masat e aplikueshme teknike, mekanike dhe organizative.

 

Për rastet kur INTEGRAL EDUCATIONAL PROGRAMS Sh.p.k. ndan të dhënat e përdoruesit me të tretët, është siguruar paraprakisht që të dhënat të përdoren në përputhje me rregulloret në fuqi dhe se pala e tretë ka ofruar mekanizma për një nivel të mjaftueshëm të mbrojtjes së të dhënave në përputhje me standardet e miratuara.

 

Pas skadimit të afatit ligjor për rikthim të të dhënave, të dhënat personale të përdoruesit fshihen (shkatërrohen).

 

7. Përditësimi i Politikave të Privatësisë për INTEGRAL EDUCATIONAL PROGRAMS Sh.p.k.

 

Ndryshimet Legjislative kanë të bëjnë me Mbrojtjen e të Dhënave Personale. INTEGRAL EDUCATIONAL PROGRAMS Sh.p.k. do të përditësojë dhe shpërndajë në mënyrë periodike rregullat e tij të privatësisë.

 

8. Kontaktet

 

Për pyetje në lidhje me Politikën e Privatësisë, ju lutemi na kontaktoni:

 

INTEGRAL EDUCATIONAL PROGRAMS Sh.p.k.
Rruga Abdyl Frasheri, Pallati 11, Kati 3, Tirane.
privacy@integral.al
T: +355 422 52 065

Rezervoni një konsulencë

Hapi 1 nga 3

ABONOHUNI PËR LAJMËRIME DHE OFERTA AKTUALE

Merrni informacionin aktual nga Integral

Ju lutemi zgjidhni për cilat programe dëshironi të merrni lajme dhe oferta:

pages.front.server_error_title pages.front.server_error_message