UniCamillus – Saint Camillus International University of Health Sciences | Integral

UniCamillus - Saint Camillus International University of Health Sciences

Rome, Itali

Po

Po

Po

Po

UniCamillus – Universiteti Ndërkombëtar i Mjekësisë në Romë ësht një universitet i ri: procedura e njohjes së Universitetit përfundoi në 4 Janar 2018 me botimin e MD nr. 927 datë 28/11/2017. Kualifikimet e lëshuara nga UniCamillus janë saktësisht të njëjta me ato të lëshuara nga universitetet e tjera publike italiane, dhe për këtë arsye, ato janë të vlefshme në të gjithë BE-në, në përputhje me Direktivën 2005/36 / CE dhe të Direktivës 2013/55 / UE. Studentët dhe të diplomuarit nga UniCamillus mund të aplikojnë për kualifikimin e Komisionit Arsimor për Maturantët e Huaj të Mjekësisë, pasi të gjitha kërkesat e pranueshmërisë janë përmbushur. Universiteti është përfshirë në “Drejtorinë Botërore të Shkollave Mjekësore”, të përbashkët
sipërmarrje midis “Federatës Botërore për Edukimin Mjekësor (WFME)” dhe “Fondacionit për Avancimin e Ndërkombëtare Edukimi dhe Kërkimi Mjekësor (FAIMER) ”. Viti i parë akademik filloi në nëntor 2018.

Programi arsimor synon të trajnojë mjekë dhe profesionistë të shëndetit të aftë të veprojnë në nivel botëror në mënyrë që të adresojnë nevojat shëndetësore të vendeve gjithashtu të pa privilegjuar. Në përputhje me misionin humanitar UniCamillus, gjatë studimit, theksi i është dhënë rrugës së studimit ndërlidhjet ekzistuese midis përmbajtjes së shkencave themelore dhe klinike, me vëmendje të veçantë për ndërdisiplinaritetin e mjekësisë. Në përputhje me dimensionin ndërkombëtar të Universitetit, shumë kurse të gradave mësohen në anglisht.  Mjetet arsimore dhe programet mbështetëse janë në dispozicion për të ndihmuar studentët të përmirësojnë njohuritë e tyre angleze gjatë kurseve, derisa të arrijnë nivelin e nevojshëm për të përdorur kualifikimin e tyre në shumicën e vendeve të botës pa asnjë pengesë gjuhësore.

Programi gjashtë-vjeçar i UniCamillus në Mjekësi dhe Kirurgji karakterizohet nga një ofertë arsimore shumë e kualifikuar që synon trajnimin e mjekëve me një profil ndërkombëtar dhe gjithashtu të aftë për t’iu përgjigjur nevojave shëndetësore të vendeve në zhvillim. Programi arsimor u drejtohet studentëve të BE-së dhe atyre jo-BE dhe përqendrohet në tre vlerat dalluese të Universitetit: ndërkombëtarizimi, misioni humanitar dhe mjekësia gjithëpërfshirëse. Gjithashtu i kushton vëmendje të veçantë për ndër-lidhjen midis përmbajtjeve të shkencave themelore dhe atyre të shkencave klinike, në lidhje me ndërdisiplinaritetin e Mjekësisë. I diplomuari UniCamillus është një mjek që vepron në një frymë shërbimi, jo fuqie. Kjo do të thotë të përqendrohesh, para së gjithash, te pacienti dhe familjen e tij, duke u siguruar atyre ndihmë empatike të aftë për të marrë parasysh nevojat e tyre dhe për të garantuar informacionin e duhur. Gjuha në të cilën zhvillohen programet: Anglisht

Programet Kryesore
 • Medicine and Surgery
 • Dentistry and Dental Prosthetics
 • Physiotherapy
 • Nursing
 • Radiology, Diagnostic Imaging and Radiotherapy Techniques
 • Midwifery
 • Biomedical laboratory Techiniques
 • Oral Implantology
 • Nonsurgical Periodontal Therapy
 • Bone Reconstruction Advanced Techniques
 • Minimally Invasive Oral Surgery

Bursa

Informacione te pergjithshme


Studentë:
455 studentë
Kohëzgjatja e studimeve
Programet Bachelor: 3-4 vite
Programe Master: 1-2 vite
Stuktura e vitit akademik:
3 semestra, Vjeshtë, Pranverë, Verë.
Pranimi i studentëve të rinj
Shtator, Shkurt
Afati i aplikimeve : Medicine - 1 shkurt
Programe te tjera - Maj

Kushtet e Pranimit

Viti pergatitor:
Kurset pas universitare
> Diploma Universitare
> TOEFL 83 - 85/ IELTS 6. 0 - 6.5 në varësi të degës që zgjedh

Akomodimi