Berlin International University of Applied Sciences | Integral

Berlin International University of Applied Sciences

Berlin

Po

Po

Po

Po

Berlin International University of Applied Sciences është një universitet jofitimprurës i shkencave të aplikuara , i akredituar nga shteti gjerman . Universiteti  ndodhet në qendër të  qytetit te Berlinit. Ai ofron një arsimim sfidues, inovativ dhe të orientuar drejt praktikës , i cili zhvillon  potencialin akademik, kulturor dhe gjuhësor të studentëve dhe i përgatit ata për nje  karrierë ndërkombëtare .

I perbere nga grupe studentore dhe staf akademik te nacionaliteteve te ndryshme  prej  më shumë se 66 vende dhe 5 kontinente, Berlin International University of Applied Sciences peronifikon   internacionalitetin dhe ofron një atmosferë studimi moderne, ndërkulturore dhe frymëzuese.

Berlin International University of Applied Sciences është gjithashtu pjesë e rrjetit ndërkombëtar të universiteteve, përfshirë universitetet, kampuset dhe qendrat akademike në Hong Kong, Stamboll, Washington D.C, Romë, Silicon Valley, Toronto dhe Batumi, duke ofruar mundësi të mjaftueshme për shkëmbime studimore dhe internship. Gjithashtu , studentet mund të marrin pjesë në programe të ndryshme te Erasmus+

Programet Kryesore
  Programet Bachelor :
 • BA Architecture
 • BA Interior Design
 • BA Product Design
 • BA Graphic Design & Visual Communication
 • BA Digital Business & Management
 • BA Business Administration | Organisational Psychology
 • English Preparatory Year
 • BA Business Administration | International Management & Marketing
 • Programet Master :
 • MA Interior Design

Bursa

Informacione te pergjithshme


Studentë: 535
Kohëzgjatja e studimeve :
3 vite- programe bachelor
1 vit- MBA
Viti universitar
Programe bachelor: 2 semestra
Programe masteri: 3 semestra
Fillimi i vitit akademik:
Tetor – Shkurt (programe bachelor)
Shtator, Janar, Mars (programe masteri)
Afati i aplikimeve:
Minimumi 3 muaj përpara fillimit të vitit akademik

Kushtet e Pranimit

Viti pergatitor:
Programe bachelor:
> Dëftesë pjekurie
> TO EFL iBT 80 pikë / IELTS 6,0 pikë
Programe master:
> Diplomë bachelor
> Toefl iBT 89+ pikë/ IELTS 6,5 pikë
> GMAT ( i rekomandueshëm)
> 2-3 vite eksperiencë profesionale

Akomodimi