MODUL UNIVERSITY VIENNA -Expand your horizon with quality education | Integral

MODUL UNIVERSITY VIENNA -Expand your horizon with quality education

24.07.2018

MODUL University Vienna (MU) është një organizatë e orientuar ndërkombëtarisht për kërkime dhe edukim për turizmin, zhvillimin e qëndrueshëm, teknologjinë e re të medias dhe qeverisjen publike. Është themeluar nga Dhoma e tregestise se Vjenës dhe miratuar nga Këshilli Austriak i Akreditimit në vitin 2007. Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë e Vjenës, si themeluesi i Universitetit MODUL në Vjenë, ka një traditë të gjatë si mbështetëse e arsimit. Me 150 vjet histori edukimi, Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë e Vjenës është operatori më i madh i shkollave private në Austri dhe llogaritet në mesin e organizatave më të mëdha të arsimit të të rriturve në vend.
MU kombinon një themel të fortë akademik me një angazhim për qëndrueshmërinë dhe inovacionin, si shtytësit kryesorë të suksesit afatgjatë. Ajo synon të nxisë hulumtime të pavarura dhe origjinale dhe të sjellë përfitimet e inovacionit tek komuniteti hulumtues dhe publiku i gjerë. MU ndërton mbi një rrjet ndërkombëtar të universiteteve partnere, ndërmarrjeve tregtare dhe institucioneve publike. Fakulteti i saj përbëhet nga studiues të njohur austriakë dhe ndërkombëtarë, të cilët kanë një angazhim të fortë për të zhvilluar këtë organizatë të re në një platformë kërkimore kryesore në fushat e saj.
Duke ndjekur traditën e qendrës së trajnimit MODUL për arsimin profesional, universiteti angazhohet për përmirësimin e vazhdueshëm të cilësisë dhe zgjerimin e programeve të tij arsimore. Arsimi i klasit të parë në Menaxhimin e Turizmit dhe Mikpritjes, Zhvillimin e Qëndrueshëm, Qeverisjen Publike, Menaxhimin Ndërkombëtar dhe Teknologjinë e Re të Medias i aftëson të diplomuarit të zënë pozicione ekzekutive në mbarë botën.
MODUL University Vienna ndjek një qasje të integruar të qëndrueshmërisë dhe për këtë arsye përpiqet të balancojë dimensionin ekonomik, social dhe mjedisor të zhvillimit të qëndrueshëm. Qëndrueshmëria mjedisore dhe sociale është një parim kyç i Universitetit MODUL të Vjenës, duke pranuar dhe përqafuar nevojën urgjente për strategjitë e zhvillimit që plotësojnë nevojat e tashmes dhe përmirësojnë mirëqenien e gjeneratave të ardhshme.
Universiteti është gjithashtu i angazhuar për të përqafuar qëndrueshmërinë sociale. Nxënësit nxiten të zhvillojnë tiparet e mëposhtme: aftësitë ndërpersonale, këmbënguljen, origjinalitetin, mendjen e ardhshme, talentin e lartë, ndjeshmërinë estetike dhe mençurinë. Përveç këtyre tipareve individuale, përgjegjësia, ushqimi, altruizmi, civilizimi, moderimi, toleranca dhe etika e punës do të nxiten në mesin e stafit të universitetit dhe studentëve.
Ashtu si universitetet e tjera udhëheqëse kombëtare dhe ndërkombëtare, MODUL University Vienna ka krijuar një platformë për hulumtimin e industrisë me lidhjet me partnerët në industri, një rrjet marrëveshjesh me partnerët akademik dhe lidhjet me aktorët e tjerë të rëndësishëm publikë. Kjo është bërë në mënyrë që të mundësohet depërtueshmëri në mes të kërkimit themelor dhe të aplikuar si dhe të mundësohet një përfaqësim i saktë dhe i dukshëm për publikun.
Për të arritur këtë dhe për të lejuar dialogun me akademikët, industrinë dhe organizatorët si dhe për t’u dhënë studentëve të Universitetit MODUL mundësinë për të mbledhur përvojë biznesi në fusha të ndryshme, MODUL University Vienna mban partneritete me kompani të fuqishme në vend.